An Liúntas Leasa Forlíontach agus daoine féinfhostaithe

Tugann an Liúntas Leasa Forlíontach bunliúntas seachtainiúil do dhaoine incháilithe a bhfuil ioncam íseal acu nó nach bhfuil aon ioncam ar bith acu. D'fhéadfá obair a dhéanamh do do ghnólacht féin agus an Liúntas Leasa Forlíontach a fháil ag an am céanna ar chuntar go mbeadh d'ioncam faoi bhun teorainn áirithe. Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar gach íocaíocht eile a d'fhéadfá a bheith incháilithe lena haghaidh sula ndéanfá iarratas ar an Liúntas Leasa Forlíontach, áfach.

D'fhéadfadh sé go mbeifeá i dteideal íocaíochtaí eile faoi Scéim an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh chun freastal ar riachtanais speisialta, mar shampla, liúntais sheachtainiúla chun cabhrú le cíos/íocaíochtaí úis mhorgáiste nó le riachtanais phráinneacha nó eisceachtúla. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi d'fhorlíontaí cíosa agus úis mhorgáiste.

Cén uair a íoctar an Liúntas Leasa Forlíontach?

De ghnáth, íoctar an Liúntas Leasa Forlíontach in dhá chás:

Má tá tú féinfhostaithe, is féidir leat an Liúntas Leasa Forlíontach a fháil agus leanúint d'obair do do ghnólacht - arís, ar chuntar go bhfuil d'ioncam faoi bhun bhunráta an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh a bhaineann le do chás.

An bhfuil mé incháilithe le haghaidh an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh?

De ghnáth, tá tú incháilithe le haghaidh an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh má chomhlíonann tú na coinníollacha seo a leanas:

De ghnáth, níl tú incháilithe le haghaidh an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh:

Cén chaoi a ndéantar an tástáil acmhainne a áireamh?

Tá seans ann go ndéanfadh ioncam uile do theaghlaigh (lena n-áireofaí tuilleamh do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomháitritheora) a mheas mar chuid den tástáil acmhainne nuair atáthar ag próiseáil d'éilimh. D'fhéadfadh sé go gcuirfí pá, pinsin, cothabháil, coigilteas agus roinnt íocaíochtaí leasa shóisialta san áireamh. Má tá tú ag obair (féadann tú obair suas go dtí 30 uair in aghaidh na seachtaine i bhfostaíocht atá inárachais), cuirfear d'ollioncam lúide ÁSPC agus costais réasúnta taistil san áireamh chun críche na tástála acmhainne.

D'fhéadfá leanúint ar aghaidh i bhféinfhostaíocht agus éileamh ar an Liúntas Leasa Forlíontach ag an am céanna. Dhéanfaí aon ioncam a fhaigheann tú ón bhféinfhostaíocht a mheas mar chuid den tástáil acmhainne sa chás sin. Ní chuirtear roinnt costas riachtanacha san áireamh.

Is iad seo a leanas na príomhrudaí a chuirtear san áireamh mar chuid den tástáil acmhainne i gcomhar le Liúntais Leasa Fhorlíontaigh:

Caipiteal Acmhainne sheachtainiúil a mheastar
An Chéad €5,000 ní chuirtear san áireamh é
An Chéad €10,000 Eile €1 in aghaidh gach €1,000
An Chéad €5,000 Eile €2 in aghaidh gach €1,000
Iarmhéid €4 in aghaidh gach €1,000

Cuirtear d'ioncam féin le haon ioncam a fhaigheann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir nuair atáthar ag déanamh na tástála acmhainne.

Cé mhéad a d'fhéadfainn a fáil?

Cuimsíonn an Bunliúntas Leasa Forlíontach an ráta pearsanta chomh maith le haon suim bhreise i gcomhair le haon aosach nó leanbh cleithiúnach.

Rátaí an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh (2014)

Uasráta do dhaoine atá 26 bliain d'aois nó os a chionn
Ráta pearsanta Méadú de bharr aosach incháilithe Méadú de bharr leanbh incháilithe
€186 €124.80 €29.80

Uasráta do dhaoine faoi bhun 26 bliain d'aois
Aois Ráta pearsanta Méadú de bharr aosach incháilithe
18 - 24 €100 €100
25 €144 €124.80

Cén chaoi a ndéanaim iarratas air?

Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar an Liúntas Leasa Forlíontach chuig ionadaí de chuid na Roinne Coimirce Sóisialaí (ar ar tugadh an tOifigeach Leasa Pobail roimhe) ag d'oifig áitiúil sláinte chomh luath agus is gá. Ní mór duit foirm éilimh ar an Liúntas Leasa Forlíontach (pdf) a chomhlánú. Chun d'éileamh a éascú, ba chóir na rudaí seo a leanas a bheith ar láimh agat:

Achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh

Is féidir leat achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh mura bhfuil tú sásta le toradh d'éilimh. Féadann tú achomharc a dhéanamh chuig an Oifig Neamhspleách Achomharc Leasa Shóisialaigh.. Déanann an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh plé le hachomhairc a bhaineann leis an mBunliúntas Leasa Forlíontach agus forlíontaí an Liúntais Leasa Shóisialta, ach ní dhéanann sí plé le hachomhairc a bhaineann le hÍocaíochtaí Práinneacha nó Eisceachtúla.